LẠI HỒNG THAO

Giám Đốc Chi Nhánh Công Ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo Edulike.

CEO Dự Án Massal- Dự án đào tạo Marketting cho sinh viên.

Giảng viên- Tư vấn tâm lý tại Công ty Cổ Phần Giáo dục Hạnh phúc Cộng đồng ( HappyComm).