NGUYỄN LAN HƯƠNG

Th.s Báo Chí – Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Giảng viên- Tư vấn tâm lý tại Công ty Cổ Phần Giáo dục Hạnh phúc Cộng đồng ( HappyComm).