NGUYỄN THỊ HOÀI NHI

Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Sinh trắc học dấu vân tay và phát triển con người U-LEAD.

Giảng viên- Tư vấn Tâm lý tại Công ty Cổ Phần Giáo dục Hạnh phúc Cộng đồng ( HappyComm).