VŨ THỊ HÀ GIANG

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Venux Quốc tế

Giảng viên- Tư vấn tâm lý tại Công ty Cổ Phần Giáo dục Hạnh phúc Cộng đồng ( HappyComm).